Response of bay water exchange to water intake and drainage project
SU Yin-qiu, PAN Guo-fu, YU Liang-liang, YANG Wan-kang
Journal of Marine Sciences . 2018, (4): 76 -83 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2018.04.010