Current Issue

15 March 2024, Volume 42 Issue 1 Previous Issue   

 • Acoustic characteristics of rocks from the SWIR hydrothermal fields
  JIE Tianyu, ZHOU Jianping, TAO Chunhui, WANG Hanchuang, LI Qianyu, WU Tao, LIU Long
  2024, 42(1):1-12. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.001
  Abstract ( 16 ) HTML ( 7 ) PDF ( 5498KB ) ( 13 )  
 • Method for determining the foot point of continental slope in complex geological background: Take the southern continental margin of Mozambique as an example
  ZHUANG Baojiang, TANG Yong, LÜ Xiaohui, YANG Chunguo, WU Zhaocai, LI He
  2024, 42(1):13-22. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.002
  Abstract ( 33 ) HTML ( 6 ) PDF ( 6192KB ) ( 8 )  
 • Classification and genesis of deep-sea REY-rich sediments in the Pacific Ocean
  WANG Tianyi, DONG Yanhui, CHU Fengyou, SHI Xuefa, LI Xiaohu, SU Rong, ZHANG Weiyan
  2024, 42(1):23-35. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2024.01.003
  Abstract ( 20 ) HTML ( 1 ) PDF ( 8050KB ) ( 4 )  
 • Spatio-temporal variation of suspended sediment and its dynamic factors in Liaohe Estuary
  ZHAO Xuekai, GUO Kaiyuan, ZHOU Yunhao, JIA Liyuan, YANG Zhibo, ZHANG Qinxu, ZHANG Mingliang
  2024, 42(1):36-46. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.004
  Abstract ( 15 ) HTML ( 1 ) PDF ( 13102KB ) ( 5 )  
 • Acoustic propagation characteristics of horizontally varying double duct waveguides under Arctic ice
  KE Lei, WU Shaowei
  2024, 42(1):47-57. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.005
  Abstract ( 18 ) HTML ( 1 ) PDF ( 15323KB ) ( 6 )  
 • Composed structure of mesoscale eddy in the Northwest Pacific Ocean and its influence on acoustic propagation
  ZHANG Xudong, QIU Zhongfeng, MAO Kefeng, WANG Penghao
  2024, 42(1):58-68. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.006
  Abstract ( 18 ) HTML ( 1 ) PDF ( 12739KB ) ( 5 )  
 • Prediction of UIva prolifera drift and transportation based on remote sensing data and numerical models: A case study in the offshore area of Jiangsu Province
  LIN Lianjie, DONG Changming, JI Yuxiang, LIM KAM SIAN Kenny Thiam Choy, LI Zhaoxin, JIANG Xingliang, CAO Yuhan, GAO Hui, WANG Shengqiang, CAO Qian
  2024, 42(1):69-82. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.007
  Abstract ( 17 ) HTML ( 3 ) PDF ( 20955KB ) ( 3 )  
 • Evaluation of intertidal single-beam bathymetric spatial interpolation accuracy based on UAV photogrammetry
  MA Haibo, LAI Xianghua, HU Taojun, FU Xiaoming
  2024, 42(1):83-90. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.008
  Abstract ( 14 ) HTML ( 2 ) PDF ( 6335KB ) ( 14 )  
 • Investigation of carotenoid biosynthesis genes in marine Erythrobacteraceae strains
  YUE Xiaolan, XU Lin, FU Geyi, XU Xuewei
  2024, 42(1):91-105. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.009
  Abstract ( 18 ) HTML ( 3 ) PDF ( 23947KB ) ( 4 )  
 • The influence mechanism of sea surface temperature on the resource change of Sthenoteuthis oualaniensis in Nansha sea area, South China Sea
  WU Wenxiu, XU Xinwen, CHENG Shuxing, ZHAO Chunxu, GUO Youjun, SHEN Chunyan, YAN Yunrong
  2024, 42(1):106-116. DOI:10.3969-j.issn.1001-909X.2024.01.010
  Abstract ( 14 ) HTML ( 1 ) PDF ( 11524KB ) ( 3 )