Settlement and spatial distribution of Fistulobalanus albicostatus in the Spartina alterniflora marsh in the autumn 2012, Rudong coast, Jiangsu Province
LI Run-xiang, GAO-Shu, WANG Dan-dan , ZHAO Yang-yang , ZHU-Dong, XU-Zhen, ZUO-Ping
Journal of Marine Sciences . 2014, (3): 26 -35 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2014.03.004