Classification method of hyperspectral image in typical surface feature of Huanghe River estuary wetland
WANG Jian-bu, ZHANG Jie, MA Yi, REN Guang-bo
Journal of Marine Sciences . 2014, (3): 36 -41 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2014.03.005