Spatial variation of the tidal residual currents in the coastal area off Zhejiang and Fujian Provinces in the East China Sea
LIN Qi-liang, HUANG Da-ji, XUAN Ji-liang
Journal of Marine Sciences . 2015, (4): 30 -36 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2015.04.003