An analysis on the phenomenon of increasing warmwater species abundance of phytoplankton in the Changjiang  (Yangtze River) Estuary during summer of 2017#br#
SUN Zhenhao, SHENG Liuyang, JIANG Xinqin, MA Xiao, WANG Bin, ZENG Jiangning, JIANG Zhibing,
Journal of Marine Sciences . 2021, (4): 82 -90 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2021.04.008