Numerical investigation of the super typhoon Mangkhut based on the coupled air-sea model
LÜ Zhao, WU Zhiyuan, JIANG Changbo, ZHANG Haojian, GAO Kai, YAN Ren
Journal of Marine Sciences . 2023, (4): 21 -31 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2023.04.003