Archive

15 June 2020, Volume 38 Issue 2 Previous Issue    Next Issue

 • The inter-annual variations of the volume of NorthPacific Tropical Water and its mechanism
  LIU Songnan, XU Dongfeng
  Abstract ( 981 ) HTML ( 280 ) PDF ( 2452KB ) ( 505 )  
 • Laboratory study of monochromatic wave nonlinear characteristics around reefs with largebottom roughness
  YANG Xiaoxiao, YAO Yu, HE Tiancheng, JIA Meijun
  2020, 38(2):9-15. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.002
  Abstract ( 856 ) HTML ( 336 ) PDF ( 2364KB ) ( 441 )  
 • Formation of nodules on continental slopes in thenortheast of the South China Sea and itsimplications for cold seep
  LU Yi, CHU Fengyou, DONG Yanhui, ZHU Zhimin, ZHU Jihao, LU Jianggu
  2020, 38(2):16-25. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.003
  Abstract ( 965 ) HTML ( 326 ) PDF ( 2754KB ) ( 406 )  
 • Spatio-temporal evolution analysis of the coastline inthe Pearl River Delta from 1973 to 2018
  XIA Hantao, LONG Yuannan, LIU Cheng, LIU Xiaojian
  2020, 38(2):26-37. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.004
  Abstract ( 1949 ) HTML ( 26 ) PDF ( 3086KB ) ( 741 )  
 • Advanced researches on the relationship betweenProrocentrum donghaiense Lu blooms andthe Taiwan Warm Current
  ZENG Yulan, LU Douding, WANG Pengbin, GUO Ruoyu, GUAN Weibing, DAI Xinfeng
  2020, 38(2):38-48. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.005
  Abstract ( 741 ) HTML ( 20 ) PDF ( 5716KB ) ( 484 )  
 • Progress on the systematics of Comesomatidae (Nematoda)
  LIN shiquan, WANG Xiaogu, WANG Chunsheng
  2020, 38(2):49-65. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.006
  Abstract ( 562 ) HTML ( 18 ) PDF ( 2723KB ) ( 195 )  
 • Remote sensing evaluation of eco-environmental qualityin the typical estuarine coastal zones:a case study of Baoshan District
  FAN Xiaoan, WANG Jinhui, XU Meina, DENG Yanfen
  2020, 38(2):66-73. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.007
  Abstract ( 713 ) HTML ( 20 ) PDF ( 1429KB ) ( 304 )  
 • Study on spatial distribution characteristics of islandsin Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
  TANG Ling, YANG Muzhuang, WANG Yinxia, GAO Yang, TIAN Song, DONG Di
  2020, 38(2):74-80. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.008
  Abstract ( 704 ) HTML ( 18 ) PDF ( 1243KB ) ( 350 )  
 • Large area land subsidence monitoring in thePearl River Estuary by InSAR time-series analysis
  GAO Hui, LUO Xiaowen, WU Ziyin, YANG Fanlin
  2020, 38(2):81-87. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.009
  Abstract ( 698 ) HTML ( 18 ) PDF ( 2276KB ) ( 355 )  
 • Characteristics of eight isozymes inScomberomorus niphonius from Xiangshan Bay
  ZHENG Baoxiao, ZHENG Chunjing, ZHANG Yu, LOU Zhengjia, LI Juan, XUE Liangyi
  2020, 38(2):88-96. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.02.010
  Abstract ( 536 ) HTML ( 8 ) PDF ( 1478KB ) ( 255 )