Archive

15 September 2019, Volume 37 Issue 3 Previous Issue    Next Issue

 • Distribution of internal waves in the Andaman Sea and its adjacent waters based on multi-satellite remote sensing data
  WANG Juan, YANG Jing-song, ZHOU Li-ying, HE Shuang-yan, HE Zhi-guo, XIAO Qing-mei, LIU ANTONU K, HSU Ming-Kuang
  2019, 37(3):1-11. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.001
  Abstract ( 173 ) HTML ( 5 ) PDF ( 6309KB ) ( 97 )  
 • Upper-layer ocean heat content variability in the Southern Atlantic from reanalysis data
  DENG Shao-kun, WU Xiang-bai
  2019, 37(3):12-20. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.002
  Abstract ( 97 ) HTML ( 4 ) PDF ( 2630KB ) ( 49 )  
 • Numerical simulation of the effect of a remote typhoon “Sanba” on wave set-up and wave-induced current in the Changjiang Estuary
  REN Jian-bo, HE Qing, SHEN Jian, GUO Lei-cheng, XU Fan
  2019, 37(3):21-30. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.003
  Abstract ( 112 ) HTML ( 2 ) PDF ( 5144KB ) ( 61 )  
 • Resonance in the Yueqing Bay generated by March 11 Japan Tsunami
  LIU Yong, LU Wen-fang, YING Chao, LI Xin-wen, YAO Wen-wei
  2019, 37(3):31-39. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.004
  Abstract ( 130 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2840KB ) ( 50 )  
 • Effects of typhoon Tembin on underwater acoustic wave propagation in two kinds of deep sound channel
  MA Zhi-kang, FU Dong-yang, QU Ke, ZHU Feng-qin
  2019, 37(3):40-48. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.005
  Abstract ( 113 ) HTML ( 2 ) PDF ( 3417KB ) ( 58 )  
 • Review on remote sensing of offshore wind energy resources by space-borne SAR
  FAN Kai-guo, CHANG Jun-fang, GU Yan-zhen, NAN Ming-xing, RAN Yang, ZHOU Yu-feng
  2019, 37(3):49-54. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.006
  Abstract ( 142 ) HTML ( 2 ) PDF ( 625KB ) ( 69 )  
 • Storm surges and waves disaster risk evaluation of Shibuling Harbor Project in the Guangxi Beihai Port
  SHEN You-li, WEI Chun-lei, SUN Yan, GAO Yan-qiu, MA Wen-tao
  2019, 37(3):55-63. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.007
  Abstract ( 118 ) HTML ( 1 ) PDF ( 3491KB ) ( 50 )  
 • Evolution research on subaqueous delta of Liaohe Estuary in recent 50 years
  HAN Zhi-yuan, XIE Hua-liang, QIANG Hai-yang, LI Huai-yuan
  2019, 37(3):64-72. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.008
  Abstract ( 92 ) HTML ( 2 ) PDF ( 3354KB ) ( 70 )  
 • Physical and numerical model study on stability of concrete interlocking mattress for submarine cable protection
  WANG Xiao-jian, HUANG Pan-yang, XU Jian-ping, LAI Xiang-hua, LI Han-ping, HU Lie-xiang
  2019, 37(3):73-78. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.009
  Abstract ( 188 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1926KB ) ( 62 )  
 • Impact assessment of tidal bore landscape for dike line adjustment in Jiuxi reach of Qiantang River
  LI Zhi-yong, CHENG Wen-long, JIN Jian-feng, ZHANG Yu-lun, HUANG Zi-han
  2019, 37(3):79-85. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.010
  Abstract ( 82 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2322KB ) ( 55 )  
 • Net-collected phytoplankton community structure in relation to environmental factors in the continental shelf of the northern South China Sea in spring 2015
  SU Li, CHEN Zuo-zhi, HUANG Zi-rong, XU You-wei
  2019, 37(3):86-96. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2019.03.011
  Abstract ( 103 ) HTML ( 1 ) PDF ( 2327KB ) ( 52 )