Archive

15 June 2018, Volume 36 Issue 2 Previous Issue    Next Issue

 • Satellite remote sensing retrieval of aquatic pCO2 in summer in the Pearl River Estuary
  LÜ Hang-yu, BAI Yan, LI Qian, JIANG Hong
  2018, 36(2):1-11. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.001
  Abstract ( 114 ) HTML ( 4 ) PDF ( 4800KB ) ( 84 )  
 • 3D-numerical simulation on distribution of brine discharge from seawater desalination plant in the sea area near Jinjiang
  ZHANG Fu-kun, ZOU Chuan-ling, LIU Shu-jing, XU Xian, LIU Wei
  2018, 36(2):12-18. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.002
  Abstract ( 102 ) HTML ( 4 ) PDF ( 2698KB ) ( 69 )  
 • Estimation experiment of sea surface wind speed based on MISR multi-angle optical remote sensing images
  WANG Yi-lin, WANG Xiao-lin, ZHANG Hua-guo
  2018, 36(2):19-26. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.003
  Abstract ( 150 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2646KB ) ( 62 )  
 • The influence of turbidity on the measurement of in vivo chlorophyll fluorescence and its correction method
  YE Chen-jun, PAN Jian-ming, ZHENG Min-hui, XIE Shang-wei, ZHANG Zhe-chao
  2018, 36(2):27-35. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.004
  Abstract ( 127 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1000KB ) ( 57 )  
 • Coastline change monitoring and analysis with remote sensing in Hainan Island
  SUI Yan, ZAHNG Li, MU Xiao-dong, WANG Zhi-yong, LI Tong, WANG Heng, ZHEN Jia-ning
  2018, 36(2):36-43. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.005
  Abstract ( 147 ) HTML ( 4 ) PDF ( 2378KB ) ( 59 )  
 • Watershed segmentation method for SAR image of reclamation based on texture feature
  WANG Yan, XU Xiao-bei, HONG Hai-ling
  2018, 36(2):44-49. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.006
  Abstract ( 104 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2411KB ) ( 37 )  
 • Study on spectral absorption characteristics of vegetation in Nanhui Wetland of Yangtze River Estuary
  ZHANG Xue-wei, HAN Zhen, LIU Mei-jun, DING Ru-yi
  2018, 36(2):50-54. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.007
  Abstract ( 82 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1510KB ) ( 44 )  
 • Geochemical characteristics and environmental assessment of heavy metal elements in surface sediments from the offshore area of eastern Sanya
  ZHANG Cong-wei, LI Liang, LONG Gen-yuan, ZHANG Kuang-hua, LI Jiang-tao
  2018, 36(2):55-63. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.008
  Abstract ( 126 ) HTML ( 2 ) PDF ( 3420KB ) ( 50 )  
 • Distribution,speciation and ecological risk assessment of heavy metals in the surface sediments of Sanmen Bay in Zhejiang
  ZHAO Chen-hui, HU Ji, LIU Xiao-ya, CHEN Wen-shen, CAI Xiao-xia, ZHANG Hai-feng, YU Pei-song, PAN Jian-ming, ZHANG Hai-sheng
  2018, 36(2):64-73. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.009
  Abstract ( 136 ) HTML ( 2 ) PDF ( 3180KB ) ( 49 )  
 • Comparison study of standards for side-scan sonar surveys at home and abroad
  WANG Ping, WU Jin, ZHANG Ji-bo, CHENG Guo-biao, GOU Zheng-kang
  2018, 36(2):74-79. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.010
  Abstract ( 93 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1672KB ) ( 46 )  
 • Effects of natural additives on growth and body color of leopard coral grouper (Plectropomus leopardus)
  GUAN Xian-tao, WU Hong-xi, MA Jian-zhong, SHAN Le-zhou, LIN Shao-zhen
  2018, 36(2):80-91. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.011
  Abstract ( 83 ) HTML ( 1 ) PDF ( 6543KB ) ( 53 )  
 • Residual and potential ecological risks of PCBs in the mollusk from Zhoushan Fishery
  PAN Yong-qiang, XUE Bin, ZHANG Shen-wei, HUANG Zi-yin
  2018, 36(2):92-98. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2018.02.012
  Abstract ( 85 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1187KB ) ( 55 )