Archive

15 June 2015, Volume 33 Issue 2 Previous Issue    Next Issue

 • Relationship between the main modes of circulation anomalies and the PDO, NPGO modes in the North Pacific during winter
  LÜ Qing-ping, LU Xu, ZHU Juan, DAI Wen-hao, ZHANG Ming
  Abstract ( 98 ) HTML ( 4 ) PDF ( 2350KB ) ( 9 )  
 • Research of one new altimeter wind speed inversion algorithm
  FAN Xu-yan, GU Yan-zhen, FAN Kai-guo
  2015, 33(2):8-13. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.002
  Abstract ( 76 ) HTML ( 4 ) PDF ( 979KB ) ( 5 )  
 • Tidal current prediction based on the sparse AR model
  LU Xiao-peng, YE Qing-wei , LÜ Cui-lan
  2015, 33(2):14-18. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.003
  Abstract ( 81 ) HTML ( 2 ) PDF ( 993KB ) ( 7 )  
 • The origin of the opal-layer full of todorokite veinlets in polymetallic nodules from the Eastern Pacific Ocean
  ZHUANG Dan-dan, CHU Feng-you, ZHU Ji-hao
  2015, 33(2):19-29. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.004
  Abstract ( 74 ) HTML ( 2 ) PDF ( 3763KB ) ( 5 )  
 • The hydrodynamic environmental change in North Weddell Sea of Antarctic over past 100 years
  HAN Xi-bin, ZHANG Wei-yan, YANG Hai-li, CHU Feng-you, TANG Ling-gang, XU Dong, GE Qian, BIAN Ye-ping
  2015, 33(2):30-39. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.005
  Abstract ( 86 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2921KB ) ( 4 )  
 • Sedimentary distribution and evolution of sedimentary environment in the tidal sand ridges and troughs west of Taiyangsha Ridge in the southern Yellow Sea
  LIU A-cheng, LU Qi, WANG Bai-shun, ZHANG Jie
  2015, 33(2):40-46. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.006
  Abstract ( 80 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2253KB ) ( 4 )  
 • Landscape pattern evolution of coastal zone around the Xiangshangang Bay
  XU Liang-hui, LI Jia-lin, YUAN Qi-xiang, WANG Ming-yue, LU Xue-zhu, YANG Lei
  2015, 33(2):47-56. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.007
  Abstract ( 87 ) HTML ( 1 ) PDF ( 1810KB ) ( 4 )  
 • Comparison and analysis between GeoSwath and Klein System 3000 Sonar
  ZHANG Ji-bo, TAO Bing-shu, JIA Zhong-yuan, JIANG Wei-jie, GOU Zheng-kang, WEN Feng
  2015, 33(2):57-63. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.008
  Abstract ( 73 ) HTML ( 2 ) PDF ( 3515KB ) ( 5 )  
 • Preparation of nano-SnO2 photocatalyst and its photocatalytic oxidation application in aquaculture wastewater
  JIN Xiao-jie, YU Xiao-cai, WU Yun-ying, SHANG Xiao-lin, YIN Dan-ni, XUE Guan-hua
  2015, 33(2):64-69. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.009
  Abstract ( 76 ) HTML ( 2 ) PDF ( 950KB ) ( 5 )  
 • Antibacterial activity of the coelomic fluid from a marine worm, Phasolosma esculenta
  LIANG Qian-rong, YU Shu-guang, LIU Shun, WANG Guo-liang, ZHENG Xiao-ye, PENG Xue-mei-hui, ZHOU Su-ming
  2015, 33(2):70-75. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.010
  Abstract ( 65 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1025KB ) ( 4 )  
 • Oxygen consumption rate and suffocation point of the juveniles for five species of mariculture fish
  CHEN Wan-qing, WU Hong-xi, WU Liang, MA Jian-zhong
  2015, 33(2):76-81. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.011
  Abstract ( 87 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1075KB ) ( 6 )  
 • Primary productivity and net-phytoplankton composition in the Tianjin nearshore waters of Bohai Bay from 2012 to 2013
  YIN Cui-ling, ZHANG Qiu-feng, NIU Fu-xin, SHI Hai-ming, XU Yu-shan, TU Jian-bo
  2015, 33(2):82-92. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.02.012
  Abstract ( 72 ) HTML ( 1 ) PDF ( 4208KB ) ( 7 )