Archive

15 December 2020, Volume 38 Issue 4 Previous Issue    Next Issue

 • The internal structure and evolution of the middle Diaoyudao Uplift in the East China Sea
  LI Kedi, LI Chunfeng, YAO Zewei, TAO Tiansheng
  2020, 38(4):1-15. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.001
  Abstract ( 250 ) HTML ( 7 ) PDF ( 6771KB ) ( 215 )  
 • The observation and analysis of the internal solitary waves by mooring system in the Andaman Sea
  CUI Zijian, LIANG Chujin, LIN Feilong, JIN Weifang, DING Tao, WANG Juan
  2020, 38(4):16-25. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.002
  Abstract ( 351 ) HTML ( 8 ) PDF ( 2654KB ) ( 369 )  
 • Decadal variation of isopycnal layer in the Indian Ocean based on WOA18 dataset
  WU Shouchang, HE Hailun, CHEN Meixiang, WANG Yuan, LIN Feilong
  2020, 38(4):26-39. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.003
  Abstract ( 837 ) HTML ( 8 ) PDF ( 8935KB ) ( 160 )  
 • Study on influence of typhoon on tidal bore in Qiantang River
  PAN Cunhong, PAN Dongzi, ZHENG Jun, CHEN Gang
  2020, 38(4):40-47. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.004
  Abstract ( 311 ) HTML ( 4 ) PDF ( 1805KB ) ( 288 )  
 • Morphology, distribution and evolution process of submarine canyons in the Asian Continental Margin
  WANG Yanbing, HAN Xibin, HU Zhilong, ZHAO Ning, YANG Fanlin, GE Qian, XU Dong, GAO Jinyao
  2020, 38(4):48-57. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.005
  Abstract ( 220 ) HTML ( 4 ) PDF ( 4246KB ) ( 284 )  
 • Genetic diversity of Pyropia haitanensis along the southeast coast of China
  WU Xiaowen, WANG Tiegan, LIU Ying, ZHANG Peng
  2020, 38(4):58-64. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.006
  Abstract ( 215 ) HTML ( 3 ) PDF ( 1481KB ) ( 256 )  
 • Distribution and risk assessment of organotin compounds in marine shellfishes from coastal areas of Zhejiang Province, China
  FANG Jie, MU Qinglin, ZHANG Qinghong, WANG Xiaohua
  2020, 38(4):65-71. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.007
  Abstract ( 221 ) HTML ( 4 ) PDF ( 1424KB ) ( 185 )  
 • Temporal and spatial characteristics of thermal discharge in Tianwan Nuclear Power Plant based on remote sensing data
  XING Mengling, WANG Difeng, HE Xianqiang, BAI Yan, CHENG Yinhe
  2020, 38(4):72-79. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.008
  Abstract ( 350 ) HTML ( 5 ) PDF ( 2860KB ) ( 240 )  
 • The study on design basis flood level of island nuclear power plant
  FANG Mingbao, HUANG Jiayu, YANG Wankang, SUN Chunjian
  2020, 38(4):80-87. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2020.04.009
  Abstract ( 454 ) HTML ( 5 ) PDF ( 2644KB ) ( 434 )