Archive

15 March 2021, Volume 39 Issue 1 Previous Issue    Next Issue

 • Experimental study on the consistency of measurements of water particulate backscattering coefficient
  ZHANG Xuan, HE Xianqiang, GONG Fang, ZHU Qiankun
  Abstract ( 335 ) HTML ( 7 ) PDF ( 3805KB ) ( 178 )  
 • Impact of spatial variability on the validation of ocean chlorophyll-a concentration remote sensing product
  JIANG Jin'gang, FENG Huiyun, ZHANG Yaguo, HE Xianqiang
  2021, 39(1):9-19. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.002
  Abstract ( 289 ) HTML ( 6 ) PDF ( 6517KB ) ( 157 )  
 • Research on shoreline extraction for high-resolution remote sensing image based on improved marked watershed algorithm
  LUAN Kuifeng, LIU Shuai, PAN Yujia, ZHU Weidong, LI Pixue, QIU Cheng, QIU Zhen'ge, SHEN Wei, WANG Jie, WANG Zhenhua
  2021, 39(1):20-28. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.003
  Abstract ( 309 ) HTML ( 5 ) PDF ( 11813KB ) ( 29 )  
 • The study on glider group cooperative control based on Newton mechanical integration
  WANG Guikai, MA Chunyong, GAO Zhanwen, ZHANG Shengsheng, CHEN Ge
  2021, 39(1):29-37. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.004
  Abstract ( 234 ) HTML ( 5 ) PDF ( 1676KB ) ( 181 )  
 • A hardware circuit design for mobile ocean seismograph
  HOU Fei, ZHU Xinke, DING Weiwei, MENG Ken
  2021, 39(1):38-46. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.005
  Abstract ( 211 ) HTML ( 4 ) PDF ( 1327KB ) ( 197 )  
 • Temporal and spatial evolution characteristics of the coastline in Sanmen Bay, Zhejiang in past 100 years
  LIN Mingxiang, CAI Tinglu, WANG Xinkai, XIA Xiaoming
  2021, 39(1):47-55. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.006
  Abstract ( 419 ) HTML ( 5 ) PDF ( 4744KB ) ( 175 )  
 • Analysis of the spatial and temporal variation of Thailand coastline from 1990 to 2020
  LUO Zhengyu, ZHANG Li, CHEN Bowei, SUN Hao, BI Jingpeng
  2021, 39(1):56-66. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.007
  Abstract ( 305 ) HTML ( 3 ) PDF ( 12331KB ) ( 64 )  
 • Study on the medium and long-term statistical forecasting method of SST based on similarity coefficient
  LI Ke, YUAN Fuli, LIU Chang
  2021, 39(1):67-78. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.008
  Abstract ( 276 ) HTML ( 5 ) PDF ( 5629KB ) ( 340 )  
 • Study on the niche of macrozoobenthic dominant species in the rocky intertidal zone of islands off sourthern Zhejiang
  PENG Xin, ZHANG Huawei, TANG Jiu, QIU Jianbiao, CHEN Shaobo
  2021, 39(1):79-85. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.009
  Abstract ( 313 ) HTML ( 4 ) PDF ( 586KB ) ( 189 )  
 • Effect of the sea wave disaster on mussel loss rate
  WANG Qin, LI Shanglu, LU Mei, GUO Jing, DING Jun
  2021, 39(1):86-92. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.01.010
  Abstract ( 278 ) HTML ( 4 ) PDF ( 3545KB ) ( 127 )