Archive

15 June 2021, Volume 39 Issue 2 Previous Issue    Next Issue

 • Analysis of tropical cyclone forecast errors in the northwestern Pacific Ocean
  XU Yujia, CHEN Changlin, PENG Xudong, LIU Lei,
  2021, 39(2):1-11. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.001
  Abstract ( 333 ) HTML ( 6 ) PDF ( 5040KB ) ( 248 )  
 • Sedimentary characteristics and environmental significance since the last glaciation recorded in core E20 in the western Pacific Ocean
  LI Yue, XU Dong, ZHANG Zhiyi, JIANG Kedi, LIU Geng
  2021, 39(2):12-20. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.002
  Abstract ( 294 ) HTML ( 6 ) PDF ( 2888KB ) ( 326 )  
 • The structure of bacterial communities and its response to the sedimentary disturbance in the surface sediment of western Pacific polymetallic nodule area
  WANG Yuanru, CUI Hongpeng, LI Jidong, SUN Dong, WANG Chunsheng, YANG Juan
  2021, 39(2):21-32. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.003
  Abstract ( 232 ) HTML ( 4 ) PDF ( 3968KB ) ( 240 )  
 • Geochemistry of rare earth elements in the groundwater of Dagu River Basin
  MA Li, LIU Qian, HE Huijun, PENG Hui, ZHANG Jing,
  2021, 39(2):33-42. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.004
  Abstract ( 379 ) HTML ( 4 ) PDF ( 2981KB ) ( 217 )  
 • Chlorophyll-a retrieval and eutrophication assessment of sea area around the Dajin Island based on multi-source remote sensing images
  XIONG Yixuan, MA Shuchang, ZHANG Xiaoyu, HUANG Guorong, CHEN Jiaxing, HAN Yachao
  2021, 39(2):43-51. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.005
  Abstract ( 409 ) HTML ( 4 ) PDF ( 2198KB ) ( 209 )  
 • Calibration and correction method of self-developed high-accuracy pH sensor and their application in in-situ observation of seawater
  JIN Quan, ZHANG Chuqing, WU Jianbo, ZHANG Xiao, YE Ying, HUANG Yuanfeng, TAO Chunhui
  2021, 39(2):52-59. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.006
  Abstract ( 433 ) HTML ( 5 ) PDF ( 1963KB ) ( 450 )  
 • Research on the evaluation method of the implementation of marine functional zoning: Case study of Wenzhou Marine Function Zoning (2013-2020) and 2018 revised edition
  ZHU Baoyu, SHAO Zihao, MA Renfeng, MA Jingwu, ZHOU Hao
  2021, 39(2):60-67. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.007
  Abstract ( 400 ) HTML ( 4 ) PDF ( 1843KB ) ( 296 )  
 • Study on diversity of rocky intertidal benthos community in uninhabited islands in Cangnan, Zhejiang
  LIU Hanren, LIAO Yibo, SHOU Lu, ZENG Jiangning, TANG Yanbin, LIU Qinghe, TAN Yonghua, L Duian, CHENG Jie
  2021, 39(2):68-79. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.008
  Abstract ( 431 ) HTML ( 9 ) PDF ( 3329KB ) ( 413 )  
 • Effect of seasonal hypoxia on macrobenthic communities in the Yangtze Estuary from 2016 to 2019
  JIA Haibo, CHAI Xiaoping, HUANG Bei
  2021, 39(2):80-88. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.009
  Abstract ( 262 ) HTML ( 4 ) PDF ( 1926KB ) ( 209 )