Archive

15 June 2016, Volume 34 Issue 2 Previous Issue    Next Issue

 • Study on the temporal and spatial variational characteristics of Denmark Strait Ocean Front
  LIU Jian-bin, ZHANG Yong-gang
  2016, 34(2):1-10. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.001
  Abstract ( 69 ) HTML ( 4 ) PDF ( 5097KB ) ( 21 )  
 • Research on astronomical tide and tsunami coupled numerical model——A case study of Wenzhou Bay, East China Sea
  ZHAO Xin, YING Chao, SUN Zhi-lin
  2016, 34(2):11-17. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.002
  Abstract ( 81 ) HTML ( 4 ) PDF ( 3308KB ) ( 29 )  
 • Development and application of the HAB automatic monitoring system in the East China Sea
  ZHU Qian-kun, TAO Bang-yi, LEI Hui, ZHANG Zheng-long
  2016, 34(2):18-24. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.003
  Abstract ( 89 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2327KB ) ( 23 )  
 • Deposition of modern flooding events indicated by 210Pbexc and 137Cs records from salt marsh of the Duliujian River, Tianjin
  YANG Biao, WANG Fu, TIAN Li-zhu, CHEN Yong-sheng, JIANG Xing-yu, WANG Hong, HU Ke, FANG Jing, LI Jian-fen, SHANG Zhi-wen
  2016, 34(2):25-34. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.004
  Abstract ( 76 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2999KB ) ( 23 )  
 • Sediment sources and transport patterns of Qiongdongnan Basin in Northern Slope of South China Sea since Late Miocene
  LEI Zhen-yu, SU Ming, ZHANG Li, SHUAI Qing-wei, SUN Ming, LIU Jie, YANG Rui
  2016, 34(2):35-42. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.005
  Abstract ( 87 ) HTML ( 2 ) PDF ( 3301KB ) ( 22 )  
 • The application of an integrated geophysical prospecting system to underwater archeology——An example from Chuan Island, Guangdong Province
  MA Yong, LI Jia-biao, WU Zi-yin, GAO Shu, ZHAO Di-neng, CUI Yong, LI Shou-jun
  2016, 34(2):43-52. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.006
  Abstract ( 84 ) HTML ( 2 ) PDF ( 3348KB ) ( 30 )  
 • The scouring analysis of submarine pipeline used Spoiler in strong tide bay
  LIU Guang-sheng, YANG Yuan-ping, WU Xiu-guang, LI Jun
  2016, 34(2):53-59. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.007
  Abstract ( 61 ) HTML ( 1 ) PDF ( 2749KB ) ( 24 )  
 • Real-time visualization of the DGPS data based on Matlab and its application in ship-mounted observation
  WU Qing-song, WANG Qi, YING Jian-yun, XIE Ming
  2016, 34(2):60-64. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.008
  Abstract ( 86 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1310KB ) ( 24 )  
 • Monte Carlo simulation on potential ecological risk evaluation of heavy metals in surface sediments from adjacent waters of Dushan Port,Jiaxing
  CHEN De-hui, XU Heng-tao, QIAN Jian, ZHOU Qing-song, SONG Wei-hua
  2016, 34(2):65-74. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.009
  Abstract ( 82 ) HTML ( 2 ) PDF ( 1302KB ) ( 23 )  
 • The horizontal distribution and affecting factors of dissolved heavy metals in seawater of Dongshan Bay, Fujian Province
  YANG Miao-feng, ZHENG Sheng-hua, XI Ying-yu, ZHONG Shuo-liang
  2016, 34(2):75-82. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.010
  Abstract ( 86 ) HTML ( 2 ) PDF ( 2502KB ) ( 27 )  
 • Research on macrozoobenthic community structure in Dongtou Islands and adjacent sea area
  JIA Sheng-hua, ZENG Jiang-ning, LIAO Yi-bo, SHOU Lu, HUANG Wei, GAO Ai-gen, TANG Yan-bin
  2016, 34(2):83-92. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.011
  Abstract ( 69 ) HTML ( 1 ) PDF ( 1404KB ) ( 24 )  
 • Effect of water temperature on the plasma biochemistry indexes of cardiac function, liver function and renal function from Green Turtles(Cheloniamydas)
  CHENG Qi, PAN Lian-de
  2016, 34(2):93-98. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2016.02.012
  Abstract ( 74 ) HTML ( 2 ) PDF ( 707KB ) ( 23 )